Roll Of Honour

Roll Of Honour

S.No. Year of Passing Name Percentage/CGPA
1. 2005 Keerthana J 82%
2. 2006 Mohana R 92%
3. 2007 Shakthi S 75%
4. 2008 Amit kumar khator 86%
5. 2009 Indhumathi N.M 88%
6. 2010 Lalithambigai K 91%
7. 2011 Ramesh B 9.5 CGPA
8. 2012 Sathya B 9.4 CGPA
9. 2013 Preetha N 9.1 CGPA
10. 2014 Karthiyayini T 9.0 CGPA
11. 2015 HARIPPRIYA.R 8.6 CGPA
12. 2016 Kowsika T 8.741 CGPA
13. 2016 Uvanya .R 8.716 CGPA
14. 2016 Dhavpriya.B 8.456 CGPA
15. 2017  Kowsika .T 8.790 CGPA

 University Rank - Anna University:: Chennai-25

S.NO REGISTER NUMBER NAME OF THE STUDENT UNIVERSITYRANK CGPA /Percentage
Academic Year: 2009-2010
1 61306205011 LALITHAMBIGAI K 10 89%
Academic Year: 2010-2011
2 070606605021 B.RAMESH 3 9.58
3 070606605011 S.KALAISELVI 7 9.51
4 070606605017 P.NITHYA 20 9.36
5 070606605027 C.VIDHYATHARANI 31 9.25
6 070606605008 B.ELANGOVAN 34 9.22
7 070606605026 M.VIDHYA 34 9.22
8 070606605009 D.GEETHA 35 9.21
9 070606605024 K.SUGANTHI 45 9.11
10 070606605005 E.BALAJI 47 9.09
Academic Year: 2011-2012
11 080606605024 B.SATHYA 6 9.40
12 080606605027 P.SIVARANJANADEVI 25 9.18
13 080606605013 J.KAVI PRIYA 40 9.03
14 080606605031 R.YUVARANI 48 8.95
Academic Year: 2012-2013
15 090606605040 PREETHA N 6 9.1
16 090606605046 SASIKALA R 12 8.98
17 090606605039 PRAKASH R 16 8.93
18 090606605043 RAMYA S 17 8.92
19 090606605020 KARTHIKA G R 22 8.87
20 090606605049 SOBIYAA P 24 8.85
21 090606605022 KIRUTHIKADEVE P 35 8.74
22 090606605014 DIVYA R 40 8.69
23 090606605025 LAVANYA R 45 8.64
Academic Year: 2013-2014
24 100606605021 KARTHIYAYINI T 5 9.08
25 100606605023 KEERTHANA V 13 8.99
26 100606605027 MATHIARASI M 28 8.82
27 100606605037 RAMYA S 43 8.67
Academic Year 2014-2015
28 1221023 Pradeep Kumar A 1 9.2
29 1221019 Mythili C 2 8.9